Informace pro lékaře

Domácí zdravotní péče je za přesně stanovených podmínek hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ - DP

Vyžádání péče

Aby domácí péče byla hrazena ze zdravotního pojištění, musí její indikace splnit zákonem stanovené požadavky"

  • indikace na tiskopise VZP-06dp - Poukaz (odkaz na Poukaz)
  • základní údaje o pacientovi
  • přesná specifikace rozsahu péče (časový kód)
  • případně spotřebu materiálu (např. injekce, převaz rány, apod.)
  • razítko a podpis ošetřujícího lékaře - praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici (ne v ambulanci).

Domácí zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění může indikovat pouze:

  1. praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce)
  2. po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost jen 14 dní !).

Ambulantní specialista (např. onkolog, diabetolog, chirurg, internista, apod.) musí požádat o indikaci praktického lékaře pacienta.

Domácí zdravotní péči je možné indikovat maximálně do rozsahu 3 hodin denně (včetně víkendů a svátků).

Rozsah hrazené péče ZÁSADNĚ stanovuje ošetřující LÉKAŘ!

Zahájení domácí péče

Vyžádaná péče je zahájena v den, který je uveden na Poukaze.

U pacientů propouštěných z lůžkového oddělení nemocnice je hrazená péče zpravidla zahájena následující den po propuštění, neboť až v tento den je domácí zdravotní péče hrazena z veřejného  zdravotního pojištění.

V případě, že se jedná o dlouhodobější péči, navštíví pacienta v první den určená sestra, která provede vstupní pohovor, vyšetření pacienta a místní šetření prostředí pacienta. Dále pokračuje lékařem indikovaná péče až do doby ukončení péče lékařem či z jiných důvodů (např. hospitalizace).

Poukaz vyplněný lékařem je podkladem k oprávněnosti účtování skutečně provedené zdravotní péče pojišťovně. Péče, která nebyla poskytnuta, není v žádném případě účtována pojišťovně - hrazena.

Příklad: praktický lékař vypíše Poukaz na tři měsíce, pacient je však v průběhu poskytování domácí zdravotní péče hospitalizován. Ve dnech hospitalizace pacienta, není domácí zdravotní péče pacientovi poskytována a následně není účtována zdravotní pojišťovně.

Prodloužení již poskytované zdravotní péče

Platnost Poukazu je obecně omezena na 3 měsíce u praktického lékaře a na 14 dní u ošetřujícího lékaře, po propuštění z nemocnice.

Po skončení platnosti Poukazu a nutnosti pokračovat v domácí zdravotní péči je vždy nutné vystavit nový Poukaz.

V případě, že nový Poukaz není vystaven včas, může být v den skončení platnosti starého Poukazu, péče ukončena. Aby nedocházelo ke zbytečnému a nežádoucímu přerušování péče, tak u pacientů, kde lze předpokládat další pokračování péče, ošetřující lékař indikuje před vypršením platnosti nový Poukaz na další období ve stejném znění, případně indikuje změny v poskytované péči na základě vývoje zdravotního stavu pacienta.

Pokud indikující lékař však v péči pokračovat, je to potřeba Dioně, s.r.o. včas oznámit. Jinak by péče probíhala dále, ale nebyla by uhrazena zdravotní pojišťovnou.

Změna indikace

Domácí zdravotní péče je poskytována přesně v rozsahu specifikovaném na aktuálně platném Poukazu. Kdykoliv se ošetřující lékař může rozhodnout změnit rozsah péče (např. ze dvou hodin denně na jednu nebo naopak), vypíše nový Poukaz, kde jako den zahájení vyznačí den, od kdy tuto změnu požaduje.

Poukaz, jehož platnost dosud neskončila, pozbývá tímto novým Poukazem ten platnost. Domácí zdravotní péče je vždy prováděna podle v daný den platného Poukazu. Platí tedy vždy jen ten poslední Poukaz.

Úhrada péče

Domácí zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění může indikovat pouze ošetřující lékař - praktický lékař (platnost maximálně 3 měsíce), nebo po ukončení hospitalizace ošetřující lékař lůžkového zařízení (platnost maximálně 14 dní).

Zdravotní péče není hrazena ze zdravotního pojištění je-li indikována ambulantním specialistou (např. onkologem, diabetologem, chirurgem, internistou, apod.) nebo nemocničním lékařem u pacienta, který není propouštěn z nemocnice. V takových případech je třeba indikace praktickým lékařem.

Splňuje-li ordinace domácí zdravotní péče všechny požadavky, péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient zásadně nic nedoplácí.

 

Není Vám něco jasné, nebo máte na nás otázku - napište nám nebo zavolejte.